Indoor skiseizoen op koers!

Deutsche Übersetzung unter den YouTube-Videos!

Het indoor skiseizoen bij Snowworld is lekker op koers. De kerstvakantie was goed gevuld met groep- en privélessen. De maand januari wordt gebruikt als voorbereiding en opwarming op de skivakanties. Waardoor het soms gezellig druk is op de verschillende pistes.

Verschillend niveau

Als skischool wil je natuurlijk de juiste lessen aanbieden. Daarom worden klanten ingedeeld in verschillende niveau’s en categorieën. Kinderen worden in drie leeftijdsgroepen verdeeld. De jongsten tot en met vijf jaar. De kinderen tussen de zes en twaalf. En natuurlijk de jong volwassenen. Dan is er in iedere leeftijdsgroep ook nog een onderscheid in skivaardigheden van beginners tot zeer gevorderden. Vier niveaus kennen we en aan ieder niveau is een doel gekoppeld. Per doel is beschreven wat de cursist na de cursus moet kunnen qua techniek, soort piste en soort liften.

Volwassenen

Het zelfde geldt ook voor de volwassenen. De volwassenen worden echter niet eerst op leeftijd ingedeeld. Bij de volwassenen heb je de ‘first time in the snow’ beginners en de beginners die wel eens eerder op de ski’s hebben gestaan. Bij Snowworld kom je in de licht gevorderden groep indien je aan het begin van je cursus veilig in de sneeuw ploeg (schnee pflug / pizza punt) remmend en kleine bochten draaiend van de piste af kunt komen. Kun je al redelijk parallel, slippend door de bocht skiën, dan kun je naar de gevorderden. Kun je goed parallel vanaf de rode piste naar beneden, dan zit je in de expertgroep.

Oefeningen

De meeste oefeningen die we met onze klanten doen zijn gericht op de skitechniek. Houding, beweging en tempo zijn gericht op het totaalbeeld van de skiër. We doen ook oefeningen waarmee we klanten die dat nodig hebben meer zelfvertrouwen op de piste geven. Dan zijn daar ook nog oefeningen die de klanten helpen beter de skipistes te lezen en waarmee zij een veilige, eenvoudige en prettige route op de piste kunnen kiezen. Voorbeeld hiervan is hoe ski je over een stuk waar heel veel hobbels zijn of wat doe je als je op de piste een stuk ijs tegen komt waar de sneeuw door alle skiërs vanaf is geschraapt.

Vallen en opstaan

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan voor de hand liggende zaken zoals: hoe sta ik op na een val (met en zonder stokken), hoe trek ik een ski aan die los is geschoten na een val en hoe zorg ik ervoor dat ik veilig met de lift naar boven kom. Ik besteed ook altijd aandacht aan het uitstappen. Hoe ga je zonder stokken om met een omhoog of omlaag lopende uit- of instap. Ik druk de klanten altijd op het hart om na het uitstappen altijd een paar meter door te glijden zodat er geen file achter je ontstaat bij de uitstap.

Veiligheid

In alle lessen komt bij mij het thema veiligheid aan bod. We leggen de verkeersregels op de piste uit, leren klanten om veilig te stoppen op de piste (altijd aan de kant) en weer veilig de piste op te glijden (eerst naar boven kijken). Klasjes stoppen altijd aan de kant van de pisten en stellen zich in een rij onder elkaar op. Zo kan de leraar eenvoudig de volgende opdracht voor de groep uitleggen en voordoen en kan er weer snel verder geskied worden.

Speciale vaardigheden

Ik vind het belangrijk dat mijn cursisten leren zich comfortabel en met zelfvertrouwen op de piste te bewegen. Een oefening die ik al mijn groepen altijd geef is hoe draai ik op de piste om. Je staat bijvoorbeeld met je skipunten tegen de rand of zijkant van de piste. Er is geen ruimte om een bocht te maken, of je vindt het te stijl om een bocht te maken. Hoe draai je jezelf dan om? Onderdeel van de standaard oefeningen maar toch soms niet toegepast is het zijwaarts naar beneden glijden (rutschen) op de piste. Dit rutschen kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een stuk piste dat net even te stijl voor jouw smaak is over te steken zonder dat je er een bochtje op hoeft te draaien.

Beeldmateriaal

Rutschen is de basis om parallel slippend met de ski’s te varen. Als je niet kunt rutschen, dan wordt parallel skiën, hockey-stop, korte bochten, lange bochten en carven onbereikbare doelen.

rutschen / kanten / basis ski houding (alpines fahrverhalten)
Hockey Stop / remmen door snel te draaien en extreem te kanten

deutsche übersetzung für meine skischulfreunde in österreich!

Hallenskisaison auf Kurs!

Die Indoor-Skisaison bei Snowworld ist auf gutem Weg. Die Weihnachtsferien waren gut gefüllt mit Gruppen- und Privatstunden. Der Monat Januar dient zur Vorbereitung und zum Aufwärmen während der Skiferien. So ist es auf den verschiedenen Pisten manchmal angenehm voll.

Unterschiedliches Niveau

Als Skischule möchten Sie natürlich den richtigen Unterricht anbieten. Deshalb werden Kunden in verschiedene Ebenen und Kategorien eingeteilt. Kinder werden in drei Altersgruppen eingeteilt. Die jüngsten bis einschließlich fünf Jahre alt. Die Kinder zwischen sechs und zwölf. Und natürlich die jungen Erwachsenen. Dann gibt es in jeder Altersgruppe auch eine Unterscheidung in Skifähigkeiten von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen. Wir kennen vier Ebenen und jede Ebene ist mit einem Ziel verbunden. Für jedes Ziel wird beschrieben, was der Schüler nach dem Kurs in Bezug auf Technik, Art der Steigung und Art der Aufzüge können soll.

Erwachsene

Gleiches gilt auch für Erwachsene. Erwachsene werden jedoch nicht zuerst nach Alter klassifiziert. Mit den Erwachsenen haben Sie das erste Mal im Schnee Anfänger und die Anfänger, die zuvor auf Skiern waren. Bei Snowworld steigen Sie in die etwas fortgeschrittenere Gruppe ein, wenn Sie zu Beginn Ihres Kurses mit dem Schneepflug (pizza point) sanft von den Pisten absteigen und kleine Kurven fahren können. Wenn Sie bereits parallel fahren können und durch die Kurve rutschen, können Sie zu den fortgeschrittenen Skifahrern gehen. Wenn Sie von der roten Piste gut parallel fahren können, dann sind Sie in der Expertengruppe.

Übungen

Die meisten Übungen, die wir mit unseren Kunden machen, konzentrieren sich auf die Skitechnik. Haltung, Bewegung und Tempo richten sich nach dem Gesamtbild des Skifahrers. Wir machen auch Übungen, die Kunden, die es brauchen, mehr Selbstvertrauen auf der Piste geben. Darüber hinaus gibt es Übungen, die den Kunden helfen, die Skipisten besser zu lesen, und mit denen sie eine sichere, einfache und angenehme Route auf den Pisten wählen können. Ein Beispiel dafür ist, wie Sie auf einer Strecke fahren, auf der es viele Unebenheiten gibt, oder was Sie tun, wenn Sie auf den Pisten, auf denen der Schnee von allen Skifahrern abgekratzt wurde, auf ein Stück Eis stoßen.

Fallen und aufstehen

Natürlich achten wir auch auf offensichtliche Dinge wie: Wie stehe ich nach einem Sturz auf (mit und ohne Stöcke), wie ziehe ich einen Ski an, der sich nach einem Sturz gelöst hat, und wie stelle ich sicher, dass ich in Sicherheit bin nach oben heben. Ich achte immer darauf, rauszukommen. Wie geht man mit einem angehobenen oder abgesenkten Ausstieg oder Einstieg ohne Stöcke um? Ich fordere die Kunden immer auf, immer ein paar Meter nach dem Aussteigen zu rutschen, damit hinter Ihnen kein Stau entsteht, wenn sie aussteigen.

Sicherheit

In allen Lektionen wird das Thema Sicherheit von mir angesprochen. Wir erklären die Verkehrsregeln auf den Pisten, bringen den Kunden bei, auf den Pisten sicher anzuhalten (immer auf der Seite) und wieder sicher auf den Pisten zu rutschen (zuerst nachsehen). Der Unterricht stoppt immer am Hang und reiht sich nacheinander aneinander. Auf diese Weise kann der Lehrer die nächste Aufgabe für die Gruppe leicht erklären und präsentieren, und weiteres Skifahren ist schnell möglich.

Besondere Fähigkeiten

Ich finde es wichtig, dass meine Schüler lernen, sich auf der Piste bequem und sicher zu bewegen. Eine Übung, die ich immer allen meinen Gruppen gebe, ist, wie ich mich auf der Piste umdrehe. Zum Beispiel stehen Sie mit Ihren Skipunkten am Rand oder an der Seite der Piste. Es gibt keinen Raum, um eine Kurve zu machen, oder Sie finden es zu steil, um eine Kurve zu machen. Wie drehst du dich um? Teil der Standardübungen, die jedoch manchmal nicht angewendet werden, ist das seitliche Herunterrutschen auf den Hängen. Mit diesem Rutschen können Sie beispielsweise ein für Ihren Geschmack einfach zu steiles Stück Strecke überqueren, ohne abbiegen zu müssen.

Rutschen ist die Basis für das parallel zu den Skiern. Wenn Sie nicht rutschen können, werden Parallel-Skifahren, Hockey-Stopp, kurze Kurven, lange Kurven und Carven zu unerreichbaren Zielen.

One Reply to “Indoor skiseizoen op koers!”

Comments are closed.